středa 25. února 2015

Q-BYT

V návaznosti na článek  "Jak dál s bytovým fondem města?"  tady.... se vracím k nutnosti snížení dluhu na nájemném. Dozorčí rada Q-BYTu se touto otázkou opakovaně zabývá a já mohu jen souhlasit s návrhy pana Petra Polnického, které předložil ostatním členům Dozorčí Rady. Bylo by potřeba se rozhodnout pro jasné kroky na úrovni Rady Města nebo Zastupitelstva. 

Dozorčí Rada žádá Radu Města Čelákovic a jednatele Q-BYTu o  součinnost:

 1. Schválení povinnosti nájemníků hradit nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu nejpozději do 5. dne příslušného měsíce dle § 2251 NOZ (Nového občanského zákona) u nově uzavíraných nájemních smluv, a také u těch stávajících, kde nájemník poruší své povinnosti a je uzavírána nová smlouva.
 2. Uvádění důvodů v zápise z jednání Rady Města v případech kdy rozhodne jinak než navrhuje BK (Bytová komise).
 3. Pověření ředitele Q-BYT pana Beneše postupováním dle níže uvedených bodů a podáváním výpovědí přímo, nebo přes AK, dle složitosti případu, bez projednávání RM každého případu, aby se celý proces urychlil.


Dozorčí Rada žádá ředitele pana Beneše aby:

 1. Zajistil účtování úroků z prodlení z dlužného nájemného a poplatků z prodlení z dlužných plateb za služby od 1.1.2015 dle platných zákonů (a ne jak bylo dosud uskutečňováno až když sankce přesáhne částku 100 Kč). Dle tohoto upravit i zasílané upomínky.
 2. Zvážil vnitřní reorganizaci nebo posíléní pracovníků tak, aby byly upomínky rozesílány co nejdříve po vzniku dluhu.
 3.  Zajistil v co nejbližším termínu úpravu  záloh na služby, aby nedoplatky pokud možno vůbec nevznikaly.
 4. Při zjištění prvního dluhu nájemníka posílal upomínku doplněnou výzvou k dostavení se do Q-BYTu k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy.  A když dlužník dluh uhradí, nejpozději při návštěvě ve firmě, trvat na uzavření nové smlouvy s požadavkem na placení nájemného nejpozději k 5. dni příslušného měsíce (u starých smluv).
 5. Při vzniku dluhu i za neúplné platby za dva měsíce posílal výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou dle § 2288a.
 6. Při vzniku dluhu i za neúplné platby za tři měsíce stáhl danou předchozí výpověď a posílal okamžitou výpověď dle § 2291, pokud to bude v dané chvíli termínově výhodnější.
 7. Do nově uzavíraných smluv doplnil povinnost nájemníků umožnit vstupu do bytu za účelem kontroly stavu bytu dle § 2219.
 8. Do nově uzavíraných zahrnout ihned povinnost dle bodu 1 u žádosti na RM a jednatele.

Přidávám postřeh, že stránky Q-BYTu by měly být přehledné s možností dohledat lehce všechny informace i zápisy z DR. Nejsou. Q-BYT


Žádné komentáře:

Okomentovat