úterý 8. prosince 2015

Kompostárna .............. připomínky 99


Lokalita Z4-1, plocha pro zpracování biologického odpadu „kompostárna“, 52540 m2

Objektivně je nutné konstatovat, že vybraná lokalita není vzhledem k propustnému štěrkopískovému podloží (22) a velmi snadnému prosakování do okolních vodotečí vhodná pro kompostárnu jakékoli velikosti.

Nesouhlasíme proto se záměrem a žádáme, aby pro kompostárnu byl vybrán pozemek na základě odborného posouzení s příznivými vlastnostmi a bez možného ohrožení okolí včetně vodotečí.

Přílohou je zákres polohy záměru do geologické mapy Žádné komentáře:

Okomentovat