středa 6. dubna 2016

Do 29. 4. 2016 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu Územního plánu Čelákovic

NEZAPOMEŇTE

Dne 15. 3. 2016 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic pro společné jednání a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V období od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016 může každý k vystaveným dokumentům uplatnit své připomínky. Pro podání připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.
Návrh územního plánu Čelákovic pro společné jednání bude kromě zveřejnění na internetových stránkách města k nahlédnutí na odboru správy majetku a investic u Ing. Kateřiny Kandlové, Radnice I, 2. patro, t: 326 929 152, e: katerina.kandlova@celakovice.cz a na internetových stránkách výkonného pořizovatele: www.prisvich.cz.
Postup projednání návrhu územního plánu je uveden v samostatném článku na internetových stránkách města.
Podáním písemnou formou se rozumí:
  • osobní podání na podatelnu Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, a to v úředních hodinách;
  • písemně na adresu: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice. Podání však musí být doručeno nejpozději 29. 4. 2016;
  • podání e-mailem na adresu mu@celakovice.cz podepsaným uznávaným elektronickým podpisem. V takovémto podání bude uveden poskytovatel certifikačních služeb, který vydal certifikát veřejného podpisu a vede jeho evidenci, nebo bude certifikát připojen k podání;
  • podání do datové schránky Městského úřadu Čelákovice s ID DS fn6bxia.Připomínky mohou být psány volnou formou, musí však obsahovat náležitosti dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro zjednodušení podání připomínek, využití jednotné evidence a zrychlení procesu vyhodnocení připomínek doporučujeme pro podání použít ikona souboruformulář zpracovaný odborem správy majetku a investic.
Z obsahu připomínky by mělo být zřejmé, za jakým účelem se podává. Zda se jedná o připomínku k procesu pořizování, k obsahu Návrhu územního plánu pro společné jednání či konkrétní lokalitě. V případě připomínky týkající se konkrétní lokality je nutná její bližší specifikace například uvedením dotčených pozemků, katastrálního území, či vymezením oblasti názvy ulic atp. Tuto specifikaci je možné doplnit též grafickou přílohou se zákresem dané lokality. V takovém případě je lokalita vymezena linií značící hranici - obvod dotčeného území.
Je nutné,  aby byla podaná připomínka podepsána připomínkující fyzickou osobou nebo statutárním zástupcem právnické osoby s razítkem firmy, je-li takto uvedeno v obchodním či jiném rejstříku.
V případě, že připomínku stejného obsahu podává více připomínkujících, je možné se k podané připomínce připojit na základě doplnění připomínky o identifikační údaje dalších připomínkujících uvedených v ikona souborusamostatných přílohách podané připomínky.
Podává-li připomínkující více připomínek, je doporučeno z důvodů jejich evidence a následného vyhodnocení podání každé připomínky jednotlivě.

úterý 5. dubna 2016

Zastupitelstvo 30.3.2016

Stalo se tolik věcí. 
Zatím je v sobě zpracovávám.
Žádné ukvapené reakce.

Zdroj: Google


Asi je na čase začít zase psát...........


Renata

Dívejte se, poslouchejte a přemýšlejte. Záznam ze zastupitelstva

úterý 8. prosince 2015

Kompostárna .............. připomínky 99


Lokalita Z4-1, plocha pro zpracování biologického odpadu „kompostárna“, 52540 m2

Objektivně je nutné konstatovat, že vybraná lokalita není vzhledem k propustnému štěrkopískovému podloží (22) a velmi snadnému prosakování do okolních vodotečí vhodná pro kompostárnu jakékoli velikosti.

Nesouhlasíme proto se záměrem a žádáme, aby pro kompostárnu byl vybrán pozemek na základě odborného posouzení s příznivými vlastnostmi a bez možného ohrožení okolí včetně vodotečí.

Přílohou je zákres polohy záměru do geologické mapy Kompostárna - další pohled

Velmi si vážím pana architekta Vaňouska a protože jeho pohled na věc je nezávislý a pragmatický, dovoluji si jej sdílet


Názor k námětu na výstavbu kompostárny Čelákovice

Postavit v Čelákovicích, respektive na území města kompostárnu nepovažuji za principiálně špatný nápad. Vypracování záměru bude ale jistě předcházet důkladná analýza.

Musí být totiž jasně definováno využití (zda má být prioritou zisk z produkce, respektive  prodeje  kompostu, či ekologické zpracování biomasy vznikající při údržbě veřejné zeleně a zahrad, ev. při jiných činnostech na území města). Musí být definována kategorie a původ kompostovaných odpadů. Z toho lze pak přistoupit k úvaze o technologii, kapacitě zařízení, jeho využitelnosti v průběhu roku (na základě analýzy dostupnosti vstupů - „nad“ i „pod“ dimenzování zařízení je riskantní) a k výběru vhodné lokality. 

Kompostárnu samozřejmě lokalizovat tak, aby její provoz neobtěžoval blízkou zástavbu případným zápachem (viz např. umístění s ohledem na převládající směr větrů), výskytem hmyzu a hlodavců. Aby nedocházelo ke znečišťování vody (studní, vodních ploch a vodotečí). Zvážena musí být dopravní rizika (dostupnost místa a kapacita příjezdových komunikací).

Z těchto hledisek by bylo kategorické „rozhodnutí od stolu“ o kapacitě a o umístění kompostárny na pětihektarovém pozemku mezi Cucovnou a Císařskou Kuchyní dle mého názoru poněkud ukvapené bez důkladného zvážení všech uvedených a dalších možných rizik. Riziko procesní v podobě avizované kolize s Územním systémem ekologické stability nevyjímaje. Připouštím, že lokalit vhodných k umístění kompostárny na území města nebude asi mnoho a úkol najít je do konce t.r. bude asi nesnadný. Závěrem si dovoluji poznámku, že akci „Stop zápachu“ považuji za poněkud nižší kategorii než akci „Stop elektrárně“ (viz obdobné symboly). 

                                                                                              I. V.

Děkuji za názor a Vám všem za návštěvu
Renata