úterý 8. prosince 2015

Kompostárna - další pohled

Velmi si vážím pana architekta Vaňouska a protože jeho pohled na věc je nezávislý a pragmatický, dovoluji si jej sdílet


Názor k námětu na výstavbu kompostárny Čelákovice

Postavit v Čelákovicích, respektive na území města kompostárnu nepovažuji za principiálně špatný nápad. Vypracování záměru bude ale jistě předcházet důkladná analýza.

Musí být totiž jasně definováno využití (zda má být prioritou zisk z produkce, respektive  prodeje  kompostu, či ekologické zpracování biomasy vznikající při údržbě veřejné zeleně a zahrad, ev. při jiných činnostech na území města). Musí být definována kategorie a původ kompostovaných odpadů. Z toho lze pak přistoupit k úvaze o technologii, kapacitě zařízení, jeho využitelnosti v průběhu roku (na základě analýzy dostupnosti vstupů - „nad“ i „pod“ dimenzování zařízení je riskantní) a k výběru vhodné lokality. 

Kompostárnu samozřejmě lokalizovat tak, aby její provoz neobtěžoval blízkou zástavbu případným zápachem (viz např. umístění s ohledem na převládající směr větrů), výskytem hmyzu a hlodavců. Aby nedocházelo ke znečišťování vody (studní, vodních ploch a vodotečí). Zvážena musí být dopravní rizika (dostupnost místa a kapacita příjezdových komunikací).

Z těchto hledisek by bylo kategorické „rozhodnutí od stolu“ o kapacitě a o umístění kompostárny na pětihektarovém pozemku mezi Cucovnou a Císařskou Kuchyní dle mého názoru poněkud ukvapené bez důkladného zvážení všech uvedených a dalších možných rizik. Riziko procesní v podobě avizované kolize s Územním systémem ekologické stability nevyjímaje. Připouštím, že lokalit vhodných k umístění kompostárny na území města nebude asi mnoho a úkol najít je do konce t.r. bude asi nesnadný. Závěrem si dovoluji poznámku, že akci „Stop zápachu“ považuji za poněkud nižší kategorii než akci „Stop elektrárně“ (viz obdobné symboly). 

                                                                                              I. V.

Děkuji za názor a Vám všem za návštěvu
Renata 


Žádné komentáře:

Okomentovat