pátek 20. března 2015

Nový územní plán Čelákovic IV.

Zatím máme v komisi jasný přístup k novému územnímu plánu - udržet jej v rovině odborné a nenechat politiky z něj udělat zdroj prebend a vyřizování osobních bojůvek. Ve většině měst se to bohužel nepovedlo. Uvidíme...... 

Grádo

Tohle už nevrátíme, ale alespoň se z minulosti poučme, že sebelépe míněný zásah do krajiny může mít nevratné devastující vedlejší účinky. Je nutné přemýšlet v souvislostech. Je nutné domýšlet věci do konce.Zápis č.2/2015  z jednání Komise pro rozvoj města
04. 03. 2015
(výňatek)

   Územní plán
Odbor rozvoje města informoval o dosavadním průběhu pořizování nového územního plánu města Čelákovic. Lhůta pro uplatňování na připomínky k Návrhu zadání ÚP je do 3. 4. 2015. Na internetových stránkách města je připravený formulář, který mohou občané k podávání připomínek využít. Členové komise měli k dispozici Návrh zadání ÚP, který je zveřejněn na stránkách města.
V diskuzi členové komise požadovali, aby měli možnost se k návrhu ÚP vyjádřit před předáním zadání ÚP zpracovateli a následně v různých fázích rozpracovanosti. Byl podán návrh na společné jednání širšího vedení města se členy Komise nad vizí nového územního plánu.
Dále v diskuzi členové poukazovali mimo jiné na to, že zahrádkářské kolonie v centru města jsou nevhodné a navrhli jejich zatřídění do ploch přestavby.
Komise doporučila, aby územní plán vymezil požadavky směrem k okolním obcím a nadřazené územně plánovací dokumentaci.
U změny č. 58 komise nesouhlasila s návrhem na využití území pro bydlení. Ing. Kandlová informovala, že tento návrh již vzal navrhovatel zpět.
Dále se diskutovalo o úloze autorizovaných architektů na rozvoji území a vzhledu nově pořizovaných staveb či přestaveb.
Ve věci obsluhy dosud nezastavěných ploch v prostoru před areálem Kovohutí se komise shodla na tom, že by bylo vhodné řešit zásobování průmyslového areálu mimo cyklo a pěší trasy v návaznosti na lávku přes Labe.

Návrh usnesení:
1. Komise pro rozvoj města navrhuje vedení města pracovní schůzku členů komise se širším vedením města nad územním plánem.

2. Komise pro rozvoj města požaduje, aby nový územní plán požadoval pro všechny stavby na celém řešeném území zpracování architektonické části projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem.

3. Komise pro rozvoj města požaduje, aby zpracovatel zapracoval do územního plánu koncepční vazby na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí.

4. Komise pro rozvoj města požaduje do návrhu územního plánu zahrnout podněty pro nadřazenou územně plánovací dokumentaci a ÚPD sousedních obcí.


Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.


Renata
pokud Vás to zajímá, tak se podívejte na Strategický plán Čelákovic TADY


Žádné komentáře:

Okomentovat