čtvrtek 7. května 2015

Taky včera .......

..... po diskusi s vedením města nad územním plánem (minulý příspěvek) jsme pokračovali v normální práci komise. Tedy, normální? Je na nás stížnost.


zdroj:InternetProsinec 2014
2) Žádost o vyjádření ke stavbě RD manž. XXXXXXXXXX na pozemcích p.č. XXXX a XXXX v k.ú. Čelákovice – ul. XXXX

Komise v diskuzi konstatovala, že navržený objekt se do okolní zástavby nehodí. Objekt RD je vzhledem k okolní zástavbě příliš velký, svým umístěním na hranici pozemku omezuje vlastníka sousedního pozemku. Ve svém vysvětlení p. LB jako autor projektu a zástupce stavebníků uvedl, že z důvodu nesouhlasu souseda uvažují stavebníci o posunu  stavby od hranice souseda o 2m. V tomto duchu přepracovaný návrh předložen nebyl. Pro další posouzení komise doporučuje stavebníkům předložit jednoduchou hmotovou studii se zákresem do fotografie lokality.
Ing. arch. Z uvedl na základě předložené žádosti, že vyvstává potřeba vymezit v územním plánu města území pro podobný – citlivý druh zástavby a stanovit pravidla pro jejich případnou zástavbu.

                          Návrh usnesení:
Komise nesouhlasí s předloženým návrhem RD umístěném na pozemcích p.č. XXXX a XXXX v k.ú. Čelákovice – ul. XXXX. Návrh neodpovídá charakteru území. Dům je příliš velký a svým umístěním omezuje práva vlastníka sousedního pozemku.


Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Únor 2015 - Předložen v podstatě stejný projekt jen posunutý na 2m od pozemku souseda

Březen 2015  - stále stejný projekt
a)     Projednání možnosti zástavby pozemků p.č. XXXX a XXXX v k.ú. Čelákovice – ul. XXXX, majitelů manž. XXXXXXXX

V diskuzi ohledně zastavění uvedených pozemků rodinným domem  členové komise seznámili majitele pozemku se svým názorem  k návrhu předloženému na minulém jednání komise. Vysvětlili důvody neschválení předloženého návrhu s ohledem na okolí místa stavby, vhodnost navrhované stavby z hlediska umístění na pozemku a z hlediska hmotového řešení, i s určitým výhledem budoucího rozvoje lokality.  Bylo konstatováno, že uvedené pozemky jsou určeny k zástavbě  rodinným domem. Komise je připravena posoudit další návrhy majitelů.


Květen 2015
Stížnost na jednání komise poslaná právničkou manželů XXXXXXXX
že zdržujeme
že si dovolujeme nesouhlasit
že že že

Ne, nezdržujeme, jen trváme na svém názoru.
Ano, dovolujeme si nesouhlasit. Jsme odborná komise. 

Tady je naprosto zjevné, jak je nutné mít pořádný územní plán a správně nastavené regulativy. S nimi bychom se do této situace nedostali. Je totiž úplně jedno, že máme pravdu. Je jen na vstřícnosti investora, jestli s námi povede dialog. Zatím jsme měli asi štěstí a ti co nás poslechli nakonec řekli, že to pro ně bylo zajímavé a přínosné. 

Děkuji za návštěvu
Renata Žádné komentáře:

Okomentovat