úterý 28. dubna 2015

Komise rozvoje 8.4.2015 x Rada 21.4.2015


Komise rozvoje 8.4.2015


a)     Řešení příjezdové komunikace k lávce:
Komunikace prochází kolem areálu firmy Amirro. Firma požaduje zřízení komunikace, kterou by mohla využívat. Zároveň navrhuje zřízení parkovišť při komunikaci na svých pozemcích. Parkoviště blíže k Labi by bylo určeno pro veřejnost, druhé parkoviště by bylo určeno pro zaměstnance firmy.

Členové komise poukazovali na význam území vedle průmyslového areálu, které by mělo být klidovou a rekreační zónou. Areál Kovohutí, byť nyní s jednotlivými podnikatelskými subjekty by měl být zachován tak, jak byl navržen, s centrálním příjezdem z ulice Křižíkovy, kde je také dostatečně kapacitní parkoviště, které je v současné době využíváno výhradně pro potřeby průmyslového areálu

Návrh usnesení: Komise požaduje, aby příjezd byl řešen obousměrnou komunikací s vyloučením nákladní dopravy a třímetrovým chodníkem odděleným zeleným pásem.

Hlasování: pro 3, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení nebylo přijato.


Jelikož, jako podklad pro návrhy, byla předložena varianta A studie projekční kanceláře TAK, požaduje komise na další jednání předložit všechny 4 varianty návrhu řešení.

Návrh usnesení: Komise požaduje předložení studie projekční kanceláře TAK se všemi variantami.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.


PROČ SE SNAŽÍME???
PROČ SE TÍM ZABÝVÁME???
zdroj: Internet

Rada 21.4.2015

4.3 Řešení komunikace k lávce.
Je nutné řešit prostor u nové lávky při areálu Kovohutí. Je třeba napravit majetkoprávní vztahy, kdy současná veřejná komunikace je z části na cizích pozemcích, kdy je potřeba vyřešit dopravní situaci (komunikace pro motorová vozidla, chodníky, cyklostezky) s ohledem na lokalitu V Nedaninách a areál 
Kovohutí, a kdy se musí přihlédnout k záměru vybudování Přístaviště Čelákovice.
Návrh usnesení: RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zadat zpracování projektové dokumentace příjezdové komunikace k lávce přes Labe. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.


NAŠE PŘIPOMÍNKY NIKDE
Děkuji za nahlédnutí
Renata 

Přidávám obrázek navrhovaného řešení, ke kterému jsme měli připomínkyŽádné komentáře:

Okomentovat