středa 18. listopadu 2015

Připomínky ke 4. změně ÚP Čelákovic -2


Takto lakonicky je popsána navrhovaná funkce - bez jakýchkoli regulativů:

Plocha pro zpracování biologického odpadu „kompostárna“ 


Rozvedení bodu 4)

Je nezbytně nutné stanovit PARAMETRY KOMPOSTÁRNY - na základě odborného posudku jaké komodity schválíme ke kompostování a jaké ne. Pokud toto nebude specifikováno, budou všechny jmenované níže přípustné. Tedy i ty, které mohou velmi negativně ovlivnit okolí kompostárny.

Kompostárna pro zemědělské účely bude zpracovávat BRKO i BRO (popsáno níže).

Není možné se odvolávat na následné procesy, ty budou posuzovat pouze proveditelnost a vliv na přírodu.


Nebudou zkoumat míru naivity a nevědomosti schvalovatelů.Podle definice kompostárny :
  • kompostárna – Je zařízení, které umožňuje ekologické zpracování veškerého bioodpadu bez omezení kapacity (viz. poznámka níže). Umožňuje zpracovateli odebírat odpad i od soukromých subjektů (podnikatelé, školy atd.). Kompostárna musí být vybudována na zpevněné ploše vodohospodářsky zajištěné
Pozn.: Na základě kapacity kompostárny Krajský úřad hodnotí POUZE, zda se jedná o kompostárnu nadlimitní či podlimitní. U nadlimitní je nutné schválení EIA. Tzn. zvýšení nákladů a možné prodloužení realizačního procesu.  • BRKO – Biologicky rozložitelný komunální odpad (odpad vytvořený či získaný pouze člověkem). Je velmi důležitou částí (podsložkou) BRO. 

TABULKA BRKO
Katalogové         Název druhu                             Podíl biologicky rozložitelné složky    číslo                                                                                     (% hmotnostní)
                                                                             

20 01 01        Papír a/nebo lepenka                                     100
20 01 07        Dřevo                                                              100
20 01 08        Organický kompostovatelný odpad                 100
20 01 10        Oděv                                                                  75
20 01 11        Textilní materiál                                                 75
20 02 01        Kompostovatelný odpad z údržby zeleně        100
20 03 01        Směsný komunální odpad                                 40
20 03 02        Odpad z tržišť                                                    75


  • BRO – jsou skupinou odpadů, kterou lze dobře využít kompostováním nebo k výrobě bioplynu. Jsou cenným zdrojem organických látek, které by měly být navraceny do půdy či energeticky vyžity. Jde v podstatě o veškerý odpad (z přírody i vyprodukovaný člověkem), který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír, dřevo, ale i živočišné tkáně atd.). Jakým způsobem se ty které složky ekologicky zpracovávají určuje legislativa (např. živočišné tkáně nelze přímo kompostovat).

TABULKA BRO
Č. dle              Druh odpadu
katalogu
odpadů


02 01        Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01    Kaly z praní a z čištění
02 01 02    Odpad živočišných tkání
02 01 03    Odpad rostlinných pletiv
02 01 06    Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady,
soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07    Odpady z lesnictví
02 02        Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01    Kaly z praní a z čistění
02 02 02    Odpad živočišných tkání
02 02 03    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03        Odpady z výroby a ze zpracovaní ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01    Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04        Odpady z výroby cukru
02 04 01    Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02    Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti
02 04 03    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05        Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06        Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07        Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01    Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02    Odpad z destilace lihovin
02 07 04    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05    Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 01        Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01    Odpadní kůra a korek
03 01 05    Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03        Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01    Odpadní kůra a dřevo
03 03 02    Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
03 03 05    Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 07    Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08    Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09    Odpadní kaustifikační kal
03 03 10    Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna,
výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11    Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10
04 01        Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01    Odpadní klihovka a štípenka
04 01 06    Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 07    Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 02        Odpady z textilního průmyslu
04 02 10    Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 20    Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21    Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22    Odpady ze zpracovaných textilních vláken
10 01        Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení
10 01 03    Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 13        Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 04    Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06    Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
15 01        Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01    Papírové a lepenkové obaly
15 01 03    Dřevěné obaly
17 02        Dřevo, sklo, plasty
17 02 01    Dřevo
19 05        Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 03    Kompost nevyhovující jakosti
19 06        Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 04    Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05    Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného
 původu
19 06 06    Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 08        Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 05    Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 12    Kaly z biologického čistění průmyslových odpadních vod neuvedené pod
 číslem 19 08 11
19 08 14    Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené
 pod číslem 19 08 13
19 09        Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01    Pevné odpady z primárního čištění
19 09 02    Kaly z čiření vody
19 12        Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01    Papír a lepenka
19 12 07    Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06


Žádné komentáře:

Okomentovat