středa 28. ledna 2015

Za školkou přijde větší problém
To, že nám přicházejí do školkových a školních let silné ročníky, není žádné překvapení. Už před čtyřmi roky komise rozvoje města na tento problém upozornila a byla zpracována studie o počtu žáků pro nadcházející léta. Použitá data vycházela z údajů matriky Čelákovic, avšak záhy jsme zjistili, že jsou podhodnocena. Zjistili jsme totiž, že nemalé procento dětí se stane občany Čelákovic až těsně před možným nástupem do školky, kdy rodiče zjistí, že bez trvalého bydliště v Čelákovicích nemají na místo ve školce nárok. Ukázala také, že problém se nám začne záhy přesouvat z mateřských školek do základních škol.


S počty míst ve školkách a umístěním vlastních dětí v nich se rodiče museli v minulých letech poprat, jak to šlo. Trvalý nedostatek míst vyvolal aktivity vedoucí ke vzniku soukromých školek a v současné době se uvažuje i o vzniku dětských skupin, pro které jsou méně přísná pravidla.

S problémem nedostatku kapacit pro základní školy nám ale sebekreativnější a vstřícní rodiče nepomohou. Vyřešení tohoto problému je zcela v kompetenci města. Kombinace této záležitosti  spolu s nutnou rekonstrukcí školy „Kamenky“ v řádu 100 milionů korun dává jednoznačný signál, kam se mají ubírat naše síly a potřebné finance. Do škol! Nechceme přece vozit autobusy naše děti do okolních škol, například do Nehvizd, kde se o celou problematiku zajímají dlouhodobě a jejich škola je již komplexně připravena na různé varianty budoucího demografického vývoje. Dokonce se v Nehvizdech podařilo zřídit pobočku „lidušky“ a mateřské centrum.

Jeden ze zaznamenaných názorů byl rovněž: „Tak tady nebude gymnázium, no a co se stane.“ Nesouhlasím! I když jsou na zdejší gymnázium různé názory, tvrdím, že zlepšit stávající stav je daleko jednodušší, než v Čelákovicích, až odejdou „silné ročníky“, gymnázium znova od nuly vybudovat. Ne, takové řešení, při kterém by si naše dvanáctitisícové město nechalo gymnázium zrušit, je krátkozraké a nesmyslné!

Pro mne z toho vyplývá:
Školky – Doporučuji vedení města užší spolupráci se soukromými školkami a možnými budoucími dětskými skupinami. Finance vynaložené na příspěvek rodičům pro umístění dětí do těchto zařízení a eventuální přímá finanční podpora například na úpravu prostor pro dětské skupiny, nejlépe v objektech města, bude daleko efektivnější a operativnější, než výstavba velké nové samostatné školky. Pokud se bude stavět nový objekt (pokud bude nutná náhrada za dnes využívané třídy v ZŠ Komenského, které již bude škola v nejbližších letech potřebovat pro svůj vlastní provoz), je rozhodně efektivnější a smysluplnější najít jiné řešení, než je navrhované zastavění zahrady MDDM nesmyslně velkým objektem s vlastní kuchyňskou varnou, ani vzdáleně neodpovídajícím umisťovanému počtu dětí a v budoucnu obtížně využitelným pro cokoli jiného. Nový objekt by měl být v první řadě flexibilní a variabilní tak, aby se nestal provždy jednoúčelovým objektem. Naopak, vhodným řešením je doplnění některého stávajícího školního areálu  školek či škol, se kterými bude sdílet již stávající zařízení: hřiště, kuchyně – jídelny, prostory pro volnočasové aktivity a dalším zázemí... Dále by tento objekt měl být jednoduše přestavitelný pro potřeby školních dětí, ať již na družinu, jazykové či počítačové učebny nebo kmenové třídy. Při případném využití dotačních titulů je nutné zvážit i dobu, po kterou bude objekt blokován pro jiný než dotací stanovený účel.

Školy – neprodleně začít s přípravou rekonstrukce „Kamenky“. Zrevidovat projekt tak, aby do budoucna byla škola co nejvíce variabilní a mohla saturovat výkyvy počtu dětí v jednotlivých ročnících a nabídnout i prostory pro mimoškolní čas dětí. Děti jsou pro školu malé jen do třetí třídy, ale pro rodiče jsou malé daleko déle. Kroužky a aktivity pro ty starší jsou velmi nedostatkovým zbožím a s přibývajícími dětmi to bude ještě horší. Základní umělecká škola a MDDM potřebují k sobě další partnery. Dnes jsou některé zájmové kroužky pro děti umístěny v naprosto nevyhovujících prostorách a přitom by nám na jejich fungování mělo záležet. Pomáhají se nám starat o děti, podporují jejich rozhled i zručnost. V neposlední řadě dávají dětem kladný vzor v chování.  Je otázkou zda by do projektu rekonstrukce „Kamenky“ mohla být zahrnuta i varianta, že část školy bude dočasně využitelná pro školku.

Gymnázium – to je běh na dlouhou trať, ale gymnázium zde má svou tradici a mělo by mít plnou podporu města. Z dlouhodobého hlediska je otázkou, zda by nemělo mít také budovu samo pro sebe. Ale o tom až za pár let, až budeme mít „Kamenku“ dokončenou, děti ve škole a odpoledne v kroužcích…
Netvořím si nárok na dokonalé zmapování problému. Chci vyjádřením svého názoru přispět k dialogu, který je dobré o celé věci vést. Zjistila jsem, že právě ti rodiče, kteří by měli nejvíce křičet na obranu školky, naopak nejvíce chápou situaci a jejich obavou je právě přechod na základní školy a představa dojíždění. Někdy je skrytý nebo vzdálenější problém větší, než ten na první pohled zjevný a jasný. Bez komunikace mezi rodiči a městem by tak bylo velmi obtížné najít správné a účelné řešení. Jedná se zde o zásadní investice města pro dlouhé období, a proto chci varovat před líbivým krátkodobým řešením. Cílem by mělo být kvalitní dlouhodobé řešení předškolní, školní i „poškolní“ výchovy dětí.

Ing. arch. Renata Fialová

zastupitelka za SNK NAŠE Čelákovice

Žádné komentáře:

Okomentovat